กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1 ปีการศึกษา 2565