ประกาศผลการเรียนแล้ว ทุกระดับชั้น

ช่องทางการตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 2
ตรวจสอบผลการเรียน
Server 3
ผลการเรียนเหมือนกันทุก Server