กำหนดการกิจกรรมคุณธรรม และส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5