กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบตัวเป็นศิษย์ 3. กิจกรรมคุณธรรม และส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 4. กิจกรรมทัศนศึกษา