คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย