แสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งกลอนจากภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนเข้าแข่งขัน

นางสาวลดาวัลย์ วาปีเท, นางสาวชุติกาญจน์ พิมพ์ที และนางสาวณัฐพร จันทร์เรืองศรี