แสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ