ขอแสดงความยินดีเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 – ม.3 เด็กหญิงชนาภา โชคชัยสุวรรณ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ