ผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบโดยรวมมีค่าพัฒนาเป็นบวก ระดับชั้น ม.6