แสดงความยินดีกับนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)