นักเรียนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีเนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ