ประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลการเรียน 2/2566 ระบบ SGS

เปิดระบบดูผลการเรียน 1 เมษายน – 1 พฤภาคม 2567 SGS […]

ผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

ผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียนปกติ)

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์/คุณสมบัติและมีสิทธิ์รายงานตัวต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 (ความสามารถพิเศษ)