คลังเก็บหมวดหมู่ : จัดซื้อจัดจ้าง

การประมูลผู้ประกอบการร้านจำหน่ายน้ำดื่ม

การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ

การประมูลผู้ประกอบการร้านจำหน่ายน้ำหวาน

ขอบเขตของงาน (TOR) จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามโรงเรียน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566

ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566