สดุดีภาคีนพวัฒน์ งานคุรุสัมพันธ์สหวิทยาเขตภาคีนพวัฒน์ ปีการศึกษา 2565