เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite 100%