รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการประมูลร้านจำหน่ายน้ำหวานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2566