รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่