รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ