พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

🌸พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมคุณหญิงประยงคุ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

🌸การประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู
วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ