พิธีถวายสักการะสมเด็จพระสุริโยทัยราชานุเสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ใส่ความเห็น