ค่ายทักษะชีวิต จิตอาสา พัฒนาคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6