ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)