ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2565