สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ “รอบ 2” ม.1  ปีการศึกษา 2567

ลิงก์สมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLO6Ih9OyMb9iRHnNWkuWdZSaC-ZqHlVmfziawmn2YD6btVw/viewform

สมัครเข้าเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ English Program ม.1
เปิดให้ สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  “รอบ 2”  ภายในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567  สิ้นสุดเวลา 16.30 น.
– ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สอบ”  ทางกลุ่มไลน์ วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2567   เวลา  20.00 น.
– สอบคัดเลือกวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  08.20 – 14.30 น.
– ประกาศผลและ รายงานตัว วันที่  29  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  09.00 – 15.30 น.
– มอบตัว วันที่  3  มีนาคม 2567 เวลา  09.30 – 11.30 น.
     (ไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
สำหรับหลักฐานที่นักเรียนจะต้องนำแนบไฟล์รูป หรือ .JPG มีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายนักเรียน 1.5 นิ้ว
2. ใบรับรองจบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.6 หรือ ม.3
3. ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.6
4.  เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล