รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์/คุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566