รางวัลเกียรติบัตร “ระดับดีมาก” ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566