รางวัลรองชนะเลิศการประกวดคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ที่เป็นแบบอย่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2566