ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การดำเนินการของสถานศึกษา กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019