ประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)