ประกวดราคาจ้างเหมาครูต่างชาติเพื่อสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)