กำหนดการที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565