กำหนดการดำเนินงานค่ายคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1