การรับนักเรียน Gifted และ EP ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(Gifted) และภาษาอังกฤษ(English Program)