การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566