Category Archives: ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ รางวัล

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 14 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-12 มิ.ย. 65