Category Archives: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ English Program รอบที่ 2

        

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)

 

การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ English Program