Category Archives: ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์/คุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก