Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์/คุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ English Program รอบที่ 2

        

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (เพิ่มเติม)