Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การดำเนินการของสถานศึกษา กรณีพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เอดส์และอบายมุข

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สามารถพิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ http://www.dev3 […]