Category Archives: ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

ประชามสัมพันธ์ทั่วไป

กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ป

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

🔖กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมนิยม 12 ประก

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

การใช้งานแอปพลิเคชัน School Connex / สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook School Connex

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565 วันที่ 9 มิถุนายน 2565

🌸พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประจำปี 2565 วันท

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ปฐมนิเทศ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1 ปีการศึกษา 2565