Category Archives: ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ รางวัล

แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2565

นักเรียนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีเนื่องในวันวิสาขบูชา 2565 โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ