Category Archives: ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ รางวัล

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ระดับเขตพื้นที่

แสดงความยินดีกับนางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

แสดงความยินดีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแต่งกลอนจากภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนเข้าแข่งขัน นางสาวลดาวัลย์ วาปีเท, นางสาวชุติกา […]

ขอแสดงความยินดีเหรียญทองอันดับ 4 การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 นางสาวรวิกานต์ จำปาเทพ และ นางสาวญาณิศา นักสัตย์

ขอแสดงความยินดีเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 – ม.3 เด็กหญิงชนาภา โชคชัยสุวรรณ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ&nbs […]

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลรัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

แสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ