คณะกรรมการนักเรียน | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คณะกรรมการนักเรียน


รูปภาพของ webmaster

 

 

    

ระเบียบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน
พุทธศักราช 2552
 

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน