งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 


รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์


ลำดับชื่องานวิจัยในชั้นเรียนผู้วิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


น.ส.พรเพ็ญ อนันตจารุตระกูลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


2.การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองยุคดิจิทัลด้วยหลักสูตรBe Internet Awesom


นางอ้อ ลิ้มเฉลิมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


3.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Edpuzzleที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


น.ส.พรพิมล ค่อมสิงห์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเกิดเมฆ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยผังมโนทัศน์น.ส.จันทร์ทิมา นาเจริญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5.


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อะตอมและธาตุโดยใช้เกมประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
น.ส.ภัทรวดี หล้าเชียงของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6.การจัดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิชา ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนางรัชญา ไชยนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม7.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ส31104 หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 น.ส.เมธาวี สุขปานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม8.การเปรียบเทียบทักษะการประดิษฐ์เหรียญมงคลโปรยทานจากริบบิ้นฟางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดิทัศน์และการสาธิตน.ส.คนัฑฐิณี หมื่นโฮ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ9.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 น.ส.วิชุดา ประแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์10.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยน.ส.ลภัสนันท์ เสาวนะจิตรานนท์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา11.การพัฒนาทักษะการขับร้องโดยใช้วิธีการสอนดนตรีของโคดาย (Kodaly Approach) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนายคธาวุธ ทั่งจันทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ12.การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plusน.ส.ปทุมพร กาญจนอัตถ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย13.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
เรื่อง โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านน.ส.ณิชาภัทร ใสสุชลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย14.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1น.ส.นฤมล ขุมทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย15.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1น.ส.สุจิตรา นาโคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย16.


ผลของการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  

 น.ส.เกณิกา บริบูรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย17

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2563
  

น.ส.กาญจนา นาชัยเริ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ