เผยแพร่รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562 | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

เผยแพร่รายชื่องานวิจัย ปีการศึกษา 2562 

 

 รายชื่อวิจัย  ผู้วิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง ไฟฟ้าเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรเพ็ญ  อนันตจารุตระกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาและศึกษาผลของการ์ดเกม เรื่อง โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

นางสาวพรพิมล  ค่อมสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เรื่อง การกำหนด
ราคาและระบบตลาด
นายรัฐธรรมนูญ  เปรมชัยพร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง งานร้อยมาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนจากดอกไม้สดและวัสดุจำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   นายปริญญา  คำภิวัลย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus

นางสาวปทุมพร  กาญจนอัตถ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

การส่งเสริมความคงทนในการจำบทเรียนสุขศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมโดยการเชื่อมโยงทักษะฟัง อ่าน เขียน พูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นางสาวลภัสนันท์  เสาวนะจิตรานนท์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนกับดะแนนพฤติกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ปีการศึกษา 2562

นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์