ระบบ Authentication การแสดงตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ระบบ Authentication การแสดงตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต


รูปภาพของ webmaster
ระบบ Authentication การแสดงตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ระบบ Authentication คืออะไร
เป็นระบบที่ใช้แสดงตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ซึ่งคุณครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และผู้ใช้งานอื่นๆ ที่จะใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัจะต้องมี User ID และ Password มิเช่นนั้น จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น ทุกครั้งที่เชื่อมต่อเข้าใช้งานจึงต้องใช้ User ID และ Password ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกําหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกําหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่สําคัญในการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ 
 • คำอธิบายการใช้งาน
  • เรียกใช้งานบราวเซอร์ Google Chrome
  • กรอกชื่อผู้ใช้งาน(Username) รหัสผ่าน (Password) ของตนเอง
  • เปิดหน้าต่าง Pop Up ไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน
  • คลิก Logout ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน หากปิดหน้าต่าง Pop Up แล้วให้ไป logout ที่นี่
  • หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว ถ้าไม่มีการใช้ภายใน 1 ชั่วโมง ระบบจะทำการ Sign Out อัตโนมัติ
  • หากมีปัญหาการใช้งาน หรือลืมรหัสผ่าน ติดต่อที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
 • ขอบเขตการใช้บัญชีผู้ใช้งาน
  • ทุกคนจะมีบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวเพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน
  • คุณครูและเจ้าหน้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 3 GB.ต่อเดือน
  • นักเรียนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 1 GB.ต่อเดือน
  • การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การอบรมหรือการประชุม จะมีบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราวสามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมง