แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557 | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557


รูปภาพของ poonsak
 
แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 2557
จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนไปค้นคว้าของมูลมาแล้วจัดทำในรูปแบบของ blog คนละ 1 เรื่อง กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2554
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัย โรงเรียนต้องเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียน แต่การเรีนการสอนหยุดไม่ได้ จึงได้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์เข้ากับสภาพความเป็นจริง คือ ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เล่าเรื่องราว "มหาอุทกภัยไทย ปี 2554" ใครสามารถทำได้ก็ทำ ใครไม่สามารถทำได้เพราะน้ำท่วมบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มาทำตอนเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตกลงกันว่าจะช่วยกันสร้างแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำมาจัดทำในรูปของบล็อก คนละไม่ต่ำกว่า 10 เพจกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556
ในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนม.6 ได้เสนอให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยเน้นไปที่ต้นไม้เป็นหลัก เนื้อหาให้เข้มข้นมีประโยชน์มากขึ้น พร้อมจัดทำ QR Code ไปติดไว้ที่ต้นไม้ด้วย โดยนักเรียนหนึ่งคนทำหนึ่งชนิด
ส่วนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นักเรียนเริ่มจัดทำแหล่งเรียนรู้ในอาเซียน จาก 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทย นักเรียนหนึ่งคนเลือกหนึ่งสถานที่
ในปีนี้ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 10 ประเทศ เพิ่มเติมจากปี 2556 

จุดประสงค์ของการจัดทำ
 • เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อสะดวกในการค้นหา
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล สามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้
 • เพื่อสะดวกในการจัดทำ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา 
 • เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

หลักเกณฑ์การจัดทำ
 • ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียน คนละ 1 แหล่ง ห้ามซ้ำกันในห้องเดียวกัน
 • ในแต่ละห้องทำครบทั้ง 10 ประเทศโดยเฉลี่ยกันในแต่ละประเทศ
 • ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น สถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ เช่น ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ จุดเด่นที่น่าสนใจ การเดินทาง ค่าใช้จ่าย มายังสถานที่นั้น 
 • แหล่งที่น่าสนใจรอบๆสถานที่แห่งนั้น(ถ้ามี) เช่น ร้านอาหาร ที่พัก แหล่งซื้อสินค้าพื้นเมือง
 • มีความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เพจต่อคนแล้วนำมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันในกลุ่ม
 • มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 • ถ้านำวีดิโอที่เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนำมาจากที่อื่นมาประกอบ ก็จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นก็ได้
 • ใช้เทคโนโลยี Google Map บอกตำแหน่งที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอ
 • ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
 • จัดทำในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบล็อก 
 •