แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนไปค้นคว้าของมูลมาแล้วจัดทำในรูปแบบของ blog คนละ 1 เรื่อง กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2554
ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตกลงกันว่าจะช่วยกันสร้างแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำมาจัดทำในรูปของบล็อก คนละไม่ต่ำกว่า 10 เพจกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556

จุดประสงค์ของการจัดทำ

 • เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสะดวกในการค้นหา
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ว่าสามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้
 • เพื่อสะดวกในการจัดทำ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา 
 • เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

หลักเกณฑ์การจัดทำ

 • ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น สถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 • มีความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เพจต่อคนแล้วนำมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันในกลุ่ม
 • มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 • ถ้านำวีดิโอที่เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนำมาจากที่อื่นมาประกอบ ก็จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยี Google Map จับภาพของโรงเรียน แล้วบอกตำแหน่งที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอ พร้อมบอกอัตราส่วนของแผนที่ด้วย
 • ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
 • ต้องมีข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่จัดทำ
 • จัดทำในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบล็อก