หนทางรอด (Way to Survive) | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

หนทางรอด (Way to Survive)


รูปภาพของ webmaster

ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 ได้แก่ เรื่อง หนทางรอด (Way to Survive)
ผู้จัดทำ นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล