แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แบบทดสอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


รูปภาพของ kalayarat

แบบทดสอบที่ 1

เรื่อง “แนวทางในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ”

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
               2. สมาชิกสามารถบอกวิธีการประเมินผลวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย 1 หน้าข้อความที่คิดว่าถูก  และเติมเครื่องหมาย 2 หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
…………….  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ คือ เกรด 0 – 4
…………….  2. สมาชิกจะต้องแต่งเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์มาเรียนทุกครั้ง
…………….  3. เมื่อมาถึงสถานที่เรียนให้นั่งลงให้เรียบร้อย
…………….  4. สถานที่ที่ใช้ในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ มี 3 ที่ คือ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย และสนาม
…………….  5. เวลาในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์คือ วันพุธ  คาบเรียนที่ 3
…………….  6. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน ท้ายชั่วโมงทุกครั้งสมาชิกจะต้องทำแบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
…………….  7. ทุกครั้งที่เรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
…………….  8. สมาชิกทุกคนจะต้องมีเวลาเรียนกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
…………….  9. หากมีความจำเป็น ไม่สามารถมาร่วมกิจกรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้สมาชิกจะต้องส่งใบที่หัวหน้าหมวด
…………….  10. รูปแบบการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประจะเป็นลักษณะการเล่นเกมร้องเพลง ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง